ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ว่าที่ ร.ต. ชิษณุพงศ์ พิลารักษ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางสาวจุฑาพร ใครบุตร
ครูฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายวัศกร อ่อนทา
ครูแผนกช่างยนต์