คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

นางรัชนี สุวรรณชัยรบ
ประธานคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

นายมีนำพร สุวรรณจันทร์
ผู้ทรงคุณวุฒิ/กรรมการ

นายมีนา สาริสี
ผู้ทรงคุณวุฒิ/กรรมการ

นางสุมลทา นันทะวงค์
ผู้แทนผู้ปกครอง/กรรมการ

นายวัชรากร ดาวเรือง
ผู้แทนครู/กรรมการ

ว่าที่ร้อยตรีชิษณุพงศ์ พิลารักษ์
ผู้แทนครู/กรรมการ