ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายงานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 670.39 KB 459
รายงานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 827.76 KB 460
รายงานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนที่ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 279.52 KB 425
รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 450
เกียรติบัตรต่างๆ 474
เอกสารสัมมนาการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีในสถานศึกษา ตามแนวทางการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตนารี ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ณ ค่ายลูกเสือนจังหวัดสกลนคร 363
แผนการสอนภาคเรียนที่ 1 ชุดที่ 1 358
แผนการสอนภาคเรียนที่ 1 ชุดที่ 2 354
บัญชีเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (อาชีวศึกษาจังหวัด) ปีการศึกษา2561 362
หลักสูตรวิทยาลัย 379
รายงานการประกันคุณภาพภายนอก ผลการประเมิน SAR64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.31 MB 190
ปฏิทินวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 402.22 KB 147