ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน/นักศึกษา

นางสาวยุวดี อินธิราช
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน/นักศึกษา

นางสาวนันทยา เดขโฮม
ครูแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายอัตถะพล ชุมปัญญา
ครูแผนกช่างยนต์

นางสาวชลาลัย นามเสาว์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน/นักศึกษา