ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายชัยวัฒน์ อ่อนทา
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทัพยากร

นายวิทูร กระโชรัมย์
ครูแผนกสามัญ

นายวัชรากร ดาวเรือง
ครูแผนกบัญชี

นางสาวสุทธิตา ก้านเกษ
ครูเเผนกบัญชี

นายฉัตรทวี สัพโส
ครูแผนกช่างยนต์