ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา

ประวัติวิทยาลัย

                วิทยาลัยอาชีวศึกษาอากาศอำนวย  เดิมชื่อโรงเรียนอาชีวศึกษาอากาศอำนวยเปลี่ยนแปลงตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน ( ฉบับที่  2 )  พ.ศ. 2554  ( มาตรา  28 )  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก่อตั้งขึ้นมาโดย  นายวีระวัฒน์  อ่อนทา  มีปณิธานที่จะบุกเบิก  แสวงหา ทะนุบำรุงและถ่ายทอดความรู้กับการสร้างเสริมคุณธรรมให้กับเยาวชนเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยสติปัญญา นอกจากนั้นท่านยังเป็นนักพัฒนาและนักบริหารการศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในด้านการพัฒนา การศึกษาท่านเห็นว่าอำเภออากาศอำนวยของเรานั้นเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะเป็นศูนย์กลางแห่งการศึกษาในด้านวิชาชีพโดยเน้นหลักวิชาการและฝึกปฏิบัติจริงเพื่อให้เกิดคุณภาพด้านฝีมือและทักษะอย่างยั่งยืน ซึ่งมีโรงเรียนเป็นฐานซึ่งจะช่วยพัฒนาชีวิตของเยาวชนไทยในจังหวัดสกลนครและจังหวัดใกล้เคียงของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนได้ก้าวเดินไปในถนนแห่งการศึกษาและพัฒนาฝีมือทักษะแบบยั่งยืนให้ถึงจุดหมายของชีวิต  ตนเอง ชุมชน สังคม ประเทศชาติต่อไป

จากแนวความคิดที่ก้าวไกลและอุดมคติที่แรงกล้าพร้อมกับการเสียสละทั้งแรงกาย แรงใจของท่าน วิทยาลัยอาชีวศึกษาอากาศอำนวยจึงได้เริ่มกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.. 2552  พร้อมมีที่ดิน 6 ไร่  โดยจัดตั้งโรงเรียนในรูปของ โรงเรียนเอกชน ใช้ชื่อว่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาอากาศอำนวย ” (ว.อ.ก.)  โดยมีสัญลักษณ์วิทยาลัยเป็นรูปวงกลมและฟันเฟืองล้อมรอบพระวิษณุมีตัวหนังสือวิทยาลัยอาชีวศึกษาอากาศอำนวย กำกับอยู่   สีประจำวิทยาลัย คือ  ฟ้า – ทอง   จากจุดเริ่มต้น  29  พฤษภาคม พ.. 2552  ของการอุทิศตนและเสียสละในการทำงานและเผชิญหน้ากับปัญหา อุปสรรคมากมายในการที่จะพัฒนาการศึกษาของเยาวชนไทย ให้มีคุณภาพด้านฝีมือและทักษะแบบยั่งยืน พร้อมให้มีความรู้ความสามารถและระเบียบวินัย จนเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและเอกชนผลสำเร็จที่ปรากฏชัดเจน ต่อสาธารณะชน  ณ  ปัจจุบัน คือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอากาศอำนวย