ปฏิทินกิจกรรม
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 พ.ย. 67 ถึง 01 ม.ค. 67 โครงการเยียมบ้านนักเรียน - นักศึกษา
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา
01 เม.ย. 67 ถึง 16 พ.ค. 67 เปิดภาคเรียนฤดุร้อน ประจำปีการศึกษา 2566
ฝ่ายวิชาการ
30 มี.ค. 67 พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
ฝ่ายวิชาการ
11 มี.ค. 67 แจ้งผลการเรียนให้ผู้ปกครองทราบ
ฝ่ายวิชาการ
07 มี.ค. 67 ถึง 08 มี.ค. 67 สอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียที่ 2/2566
ฝ่ายวิชาการ
01 มี.ค. 67 โครงการอบรมสัมมนาก่อนจบหลักสูตร
ฝ่ายวิชาการ
01 ก.พ. 67 โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ฝ่ายวิชาการ
26 ม.ค. 67 โครงการทัศนศึกษาดูงาน
ฝ่ายวิชาการ
11 ม.ค. 67 โครงการครูดีศรีอาชีวะ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
04 ม.ค. 67 ถึง 05 ม.ค. 67 สอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2566
ฝ่ายวิชาการ
01 ม.ค. 67 โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
29 ธ.ค. 66 โครงการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
28 ธ.ค. 66 ถึง 29 ธ.ค. 66 โครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา
26 ธ.ค. 66 ถึง 27 ธ.ค. 66 โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน-นักศึกษาประจำปี 2565
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
05 ธ.ค. 66 โครงการวันคล้ายพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร /วันพ่อแห่งชาติ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา
01 พ.ย. 66 เปิดภาคเรียนที่ 2/2565
ฝ่ายวิชาการ
13 ต.ค. 66 โครงการ/กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา
03 ต.ค. 66 แจ้งผลการเรียนให้ผู้ปกครองทราบ
ฝ่ายวิชาการ
18 ก.ย. 66 ถึง 31 ต.ค. 65 ปิดภาคเรียนที่ 1/2565
ฝ่ายวิชาการ
14 ก.ย. 66 ถึง 15 ก.ย. 66 สอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2565
ฝ่ายวิชาการ
08 ก.ย. 66 โครงการประเพณีบุญเดือนสิบ - แข่งเรือ - ไหลเรือไฟ - ไหว้พระแก้ว
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา
01 ก.ย. 66 โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ฝ่ายวิชาการ
18 ส.ค. 66 โครงการอาชีวขับขี่ปลอดภัย
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา
18 ส.ค. 66 โครงการอาชีวปลอดยาเสพติด
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา
12 ส.ค. 66 โครงการวันแม่แห่งชาติ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา
03 ส.ค. 66 ถึง 04 ส.ค. 66 โครงการกีฬาต้านยาเสพติด
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา
28 ก.ค. 66 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา
20 ก.ค. 66 ถึง 21 ก.ค. 66 สอบวัดผลกลาภาค ภาคเรียนที่ 1/2565
ฝ่ายวิชาการ
27 มิ.ย. 66 โครงการถวายเทียนเข้าพรรษา
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา
27 มิ.ย. 66 โครงการติดตามและสำรวจควมพึงพอใจของผู้สำเร็จการศึกษา
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
24 มิ.ย. 66 โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ/วันสุทรภู่
ฝ่ายวิชาการ
20 มิ.ย. 66 ถึง 20 ต.ค. 66 นักเรียน-นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และปวส.2 ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ฝ่ายวิชาการ
14 มิ.ย. 66 ถึง 16 มิ.ย. 66 โครงการอบรมคุณธรรม-จริยธรรม
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา
13 มิ.ย. 66 โครงการส่งสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา
08 มิ.ย. 66 พิธีไหว้ครู
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา
08 มิ.ย. 66 โครงการมอบทุนการศึกษา
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
03 มิ.ย. 66 โครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา
18 พ.ค. 66 โครงการสวัสดิการรถรับ-ส่งนักศึกษา
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา
16 พ.ค. 66 ถึง 03 มี.ค. 67 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
16 พ.ค. 66 ถึง 03 มี.ค. 67 โครงการ 5 ส
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
16 พ.ค. 66 ถึง 03 มี.ค. 67 โครงการซ่อมแซมบำรุงครุ๓ัณฑ์วิทยาลัย
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
16 พ.ค. 66 ถึง 03 มี.ค. 67 งานส่งเสริมการวางแผนและงบประมาณ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
16 พ.ค. 66 ถึง 03 มี.ค. 67 งานการส่งเสริมงานความร่วมมือ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
16 พ.ค. 66 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
ฝ่ายวิชาการ
16 พ.ค. 66 ถึง 03 มี.ค. 67 โครงการซ่อมบำรุงอาคารสถานที่
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
16 พ.ค. 66 ถึง 03 มี.ค. 67 งานสถิติการปฎิบัติหนาที่ครู
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
16 พ.ค. 66 ถึง 03 มี.ค. 67 งานอบรมพัฒนาศักศักยภาพครู
ฝ่ายวิชาการ
16 พ.ค. 66 ถึง 03 มี.ค. 67 งานอบรมพัฒนาศักยภาพครู
ฝ่ายวิชาการ
16 พ.ค. 66 ถึง 03 มี.ค. 67 งานการนิดทศการจัดการเรียนรู้ของครู
ฝ่ายวิชาการ
16 พ.ค. 66 ถึง 03 มี.ค. 67 โครงการจัดการวิจัยในชั้นเรียน
ฝ่ายวิชาการ
16 พ.ค. 66 ถึง 03 มี.ค. 67 โครงการคนดีศรีอาชีวะ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
16 พ.ค. 66 ถึง 03 มี.ค. 67 งานการส่งเสริมวิจัยและพัฒนาวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน - นักศึกษา
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
16 พ.ค. 66 ถึง 03 มี.ค. 67 งานส่งเสริมประกันคุณภาพภายใน
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
16 พ.ค. 66 ถึง 03 มี.ค. 67 งานส่งเสริมผลการค้าและประกอบธุรกิจบริหาร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
16 พ.ค. 66 ถึง 03 มี.ค. 67 โครงการ Fix it center
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา
16 พ.ค. 66 ถึง 03 มี.ค. 67 งานสถิติติดตามการมาเรียนนักเรียน - นักศึกษา
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา
16 พ.ค. 66 ถึง 03 มี.ค. 67 โครงการจิตอาสา
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา
16 พ.ค. 66 ถึง 03 มี.ค. 67 งานรับนโยบายจากหน่วยงานต้นสังกัด
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
16 พ.ค. 66 ถึง 03 มี.ค. 67 กิจกรรมพบที่ปรึกษา
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา
16 พ.ค. 66 ถึง 03 มี.ค. 67 กิจกรรมลูกเสื้อ/นักศึกษาวิชาทหาร
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา
16 พ.ค. 66 ถึง 03 มี.ค. 67 โครงการอาชีวบริการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา
15 พ.ค. 66 โครงการปฐมนิเทศนักนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
ฝ่ายวิชาการ
12 พ.ค. 66 งานประกันอุบัติดหตุนักเรียน-นักศึกษา
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
11 พ.ค. 66 นักศึกษา ปวช.,ปวส. ลงทะเบียนเรียน รับตำราเรียน,อุปกรณเรียน,เครื่องแบบ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา
10 พ.ค. 66 โครงการจัดห้องปฎิบัติการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
06 พ.ค. 66 ปิดภาคเรียนที่ 2/2566
ฝ่ายวิชาการ
06 พ.ค. 66 โครงการส่งเสริมงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ